Algemene Voorwaarden van Vertaalbureau All-Round

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • het vertaalbureau: Vertaalbureau All-Round®, President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27154851;
 • opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan het vertaalbureau opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en dienstverlening door het vertaalbureau en op alle rechtsverhoudingen tussen het vertaalbureau en opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het vertaalbureau en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 3. Indien het vertaalbureau niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat het vertaalbureau het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van het vertaalbureau zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte van het vertaalbureau, of door vooruitbetaling van het in de offerte vermelde bedrag of, indien geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging door het vertaalbureau van een door opdrachtgever verstrekte opdracht.
 3. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het vertaalbureau vóór de opgaaf de volledige te vertalen of te bewerken tekst nog niet heeft kunnen inzien.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht het vertaalbureau niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Het vertaalbureau beschouwt als zijn opdrachtgever degene die de opdracht aan het vertaalbureau heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het vertaalbureau zijn verstrekt. Indien deze derde zijn (betalings)verplichtingen jegens het vertaalbureau niet nakomt, is degene die de opdracht heeft gegeven hoofdelijk aansprakelijk.
 6. Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door het vertaalbureau binden het vertaalbureau pas nadat het vertaalbureau deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 - Wijziging en annulering van opdrachten

 1. Indien opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de te vertalen tekst, is het vertaalbureau gerechtigd de leveringstermijn en/of de prijs aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In dat geval is opdrachtgever verplicht tot betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht en is lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien opdrachtgever een opdracht annuleert, is opdrachtgever verplicht het vertaalbureau het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht volledig te vergoeden. Het vertaalbureau stelt dit gedeelte op verzoek ter beschikking van opdrachtgever, maar staat niet in voor de kwaliteit daarvan.
 3. Indien het vertaalbureau voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, is het vertaalbureau gerechtigd opdrachtgever een vergoeding van 50% van de prijs voor het niet-uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening te brengen.

Artikel 5 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding

 1. Het vertaalbureau zal de opdracht naar beste kunnen en met de nodige deskundigheid uitvoeren, rekening houdend met het door opdrachtgever gespecificeerde doel van de te vertalen of bewerken tekst(en).
 2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het vertaalbureau het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.
 3. Het vertaalbureau zal de door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voor zover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht. Het vertaalbureau zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten. Het vertaalbureau is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze medewerkers en/of derden indien het vertaalbureau aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 6 - Leveringstermijn en tijdstip van levering

 1. De opgegeven leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra het vertaalbureau constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, zal het vertaalbureau opdrachtgever daarvan in kennis stellen.
 2. Bij toerekenbare overschrijding door het vertaalbureau van een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale leveringstermijn, is opdrachtgever gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. Het vertaalbureau is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing indien de overschrijding het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 10 of wijzigingen in de te vertalen tekst als bedoeld in artikel 4 lid 1.
 3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending of afgifte van de vertaling of andere prestatie.
 4. In verband met de uitvoering van de overeenkomst door het vertaalbureau is opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door het vertaalbureau mogelijk te maken.
 5. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering door het vertaalbureau van de vertaling of andere prestatie in overeenstemming met de overeenkomst. Opdrachtgever is ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim indien hij weigert de vertaling of andere prestatie in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 7 lid 3 bepaalde onverminderd van toepassing is.

Artikel 7 - Vertaalkosten, overige kosten en betaling

 1. De vertaalkosten worden berekend op basis van een uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Het vertaalbureau kan naast de vertaalkosten eventuele andere kosten in verband met de uitvoering van de opdracht, zoals porto-, legalisatie- en koerierskosten, aan opdrachtgever in rekening brengen. Per opdracht kan voor iedere talencombinatie een minimumtarief in rekening worden gebracht.
 2. De prijs die het vertaalbureau voor de te verrichten werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen specificaties.
 3. Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de declaratiedatum (of binnen de door het vertaalbureau schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
 4. Onverminderd de over het achterstallige bedrag verschuldigde wettelijke rente, is het vertaalbureau bevoegd dit het achterstallige bedrag te verhogen met alle kosten verbonden aan de inning van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimumbedrag van € 40,- voor particuliere opdrachtgevers, en een minimumbedrag van € 500,- voor opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 8 - Klachten en geschillen

 1. Opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan het vertaalbureau kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
 2. Wijziging door het vertaalbureau van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van opdrachtgever houdt niet in dat het vertaalbureau erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
 3. Indien opdrachtgever na verloop van de in lid 1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd.
 4. Indien de klacht gegrond is, is het vertaalbureau gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen. Indien het vertaalbureau redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.
 5. Indien het vertaalbureau aantoont dat de klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor voor het vertaalbureau zijn ontstaan, inclusief de onderzoekskosten, voor rekening van opdrachtgever.
 6. Het recht van opdrachtgever om klachten in te dienen vervalt zodra opdrachtgever het geleverde zonder schriftelijke toestemming van het vertaalbureau heeft bewerkt of doen bewerken.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Het vertaalbureau is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het vertaalbureau toerekenbare tekortkoming. Aansprakelijkheid van het vertaalbureau voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van het vertaalbureau is in ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de van toepassing zijnde beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Als de verzekering om welke reden dan ook geen dekking verleent, dan is de aansprakelijkheid van het vertaalbureau beperkt tot het voor de betreffende werkzaamheden in rekening gebrachte bedrag, exclusief btw, tot een maximum van € 10.000,-.
 3. De beoordeling van de vraag of (het gebruik van) een te vertalen of te bewerken tekst of de door het vertaalbureau geleverde vertaling of bewerking daarvan bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. Het vertaalbureau is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het vertaalbureau is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatie­middelen, de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door het vertaalbureau geleverde bestanden of informatiedragers.
 5. Opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
 6. Opdrachtgever vrijwaart het vertaalbureau tevens tegen alle aanspraken van derden wegens (beweerde) inbreuk op eigendoms-, octrooi- en/of auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Indien een vertaling op welke wijze ook zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het vertaalbureau door of namens opdrachtgever of een derde wordt gewijzigd of aangepast, is het vertaalbureau niet aansprakelijk voor de aangebrachte wijzigingen of aanpassingen of de gevolgen daarvan.

Artikel 10 - Ontbinding en overmacht

 1. Indien opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard (of een aanvraag daartoe wordt ingediend), indien ten aanzien van opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van gehele of gedeeltelijke stopzetting of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is het vertaalbureau bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Het vertaalbureau kan in dat geval onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
 2. Indien het vertaalbureau door overmacht niet (volledig) aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft het vertaalbureau, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Indien door de overmacht uitvoering van de overeenkomst niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen en waardoor het vertaalbureau niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terrorismedreiging, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, storingen in telecommunicatiediensten, storingen in netwerken en stroomonderbrekingen van langere duur.
 4. Indien het vertaalbureau bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is het vertaalbureau gerechtigd het reeds uitgevoerde en/of het uitvoerbare gedeelte en eventueel in verband met de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten in rekening te brengen en is opdrachtgever gehouden de betreffende declaratie te voldoen als betrof deze een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 - Auteursrecht
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt het vertaalbureau het auteursrecht op door het vertaalbureau vervaardigde of geleverde vertalingen en andere teksten.
 
Artikel 12 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter en vertalingen

 1. Op alle door het vertaalbureau uitgebrachte offertes en te verrichten werkzaamheden en op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen het vertaalbureau en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen het vertaalbureau en een opdrachtgever die niet minnelijk geschikt kunnen worden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag.
 3. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 13 - Deponering en inwerkingtreding

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2023.
   

Disclaimer en auteursrecht

Inhoud van deze website

Wij streven ernaar op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het is echter mogelijk dat bepaalde op deze website gepubliceerde informatie niet of niet meer correct of actueel is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van welke informatie ook die op deze website gepubliceerd is of voor daaruit voortvloeiende schade. Wij zijn een vertaalbureau en benadrukken dat de informatie op deze website niet bedoeld is als juridisch of financieel advies. Voor juridisch of financieel advies dient u contact op te nemen met een specialist, zoals een notaris, advocaat, accountant of andere deskundige, en niet af te gaan op de informatie op deze website.
 

Auteursrecht

Deze website en de inhoud ervan zijn het exclusieve eigendom van Vertaalbureau All-Round. Vertaalbureau All-Round is de eigenaar/houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud daarvan, inclusief het auteursrecht. Niets van deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertaalbureau All-Round. Aan de op deze website weergegeven informatie kunnen door gebruikers en bezoekers geen rechten worden ontleend.
 

Links naar websites en bronnen van derden

Verwijzingen en hyperlinks op deze website naar websites en bronnen van derden worden uitsluitend aangeboden ter informatie. Plaatsing van deze verwijzingen en hyperlinks op onze website betekent niet dat wij deze websites en bronnen van derden goedkeuren, aanbevelen of onderschrijven. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is voor eigen risico. Websites kunnen van eigenaar veranderen en de inhoud van websites kan gewijzigd worden voordat wij een link hebben kunnen verwijderen die niet meer relevant of juist is. Vertaalbureau All-Round aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.
 

Instemming

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer.