Beëdigde vertalingen van topkwaliteit

Onze beëdigde vertalers staan voor u klaar

Vrijblijvende offerte voor een beëdigde vertaling

Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een vertaling die gemaakt is door een beëdigd vertaler. Een beëdigd vertaler is iemand die op grond van opleiding en professionele vaardigheden door de rechtbank beëdigd is en die daardoor bevoegd is officiële documenten te vertalen. Een beëdigde vertaling wordt ook wel een gewaarmerkte vertaling of officiële vertaling genoemd.
 
De beëdigde vertaler hecht een verklaring met stempel en handtekening aan de beëdigde vertaling. In deze verklaring staat dat de vertaling het originele document correct en volledig weergeeft. Zo’n beëdigingsverklaring mag alleen door een beëdigd vertaler worden afgegeven.
 

Een beëdigde vertaling kan ook nog door de rechtbank worden gelegaliseerd. Dat betekent dat de rechtbank de handtekening onder de beëdigingsverklaring controleert en verklaart dat het echt de handtekening van de beëdigde vertaler is. Het staat dan met zekerheid vast dat het een geldige beëdigde vertaling is. Daarmee wordt de vertaling ook geldig in het buitenland.
 
De rechtbank kan een beëdigde vertaling legaliseren met een gewone legalisatie of met een apostille, afhankelijk van het land waarvoor de vertaling bestemd is.
 
Klik hier voor meer informatie over legalisatie en apostille.

Deskundige beëdigde vertalers

Beëdigde vertaling: van offerte tot verzending.

 

Een perfecte beëdigde vertaling in zes stappen

1. Offerte

U geeft uw wensen door en stuurt ons de te vertalen tekst. Dat kan allemaal met het offerteformulier. Vervolgens ontvangt u een offerte die u online kunt accepteren.
 
2. Opdracht
Bij akkoord plannen wij de vertaling in. Wij laten u weten wanneer u de beëdigde vertaling kunt verwachten.
 
3. Vertaling
De vertaling wordt gemaakt door een zeer ervaren beëdigd juridisch vertaler met specifieke kennis van het betreffende vakgebied.
 

4. Controle
Een tweede juridisch vertaler controleert de vertaling. Wanneer de beëdigde vertaling definitief is, wordt deze met een verklaring van de beëdigd vertaler aan de brontekst gehecht.
 
5. Legalisatie (indien nodig)
Hebt u een beëdigde vertaling met legalisatie of apostille nodig? Dan gaan wij voor u naar de rechtbank om dit te regelen.
Meer informatie.
 
6. Verzending
Wij verzenden de beëdigde vertaling binnen de afgesproken termijn per e-mail en per aangetekende post.

Profiteer van de expertise van onze beëdigde vertalers

 

Hebt u een beëdigde vertaling nodig van een akte van de notaris of een ander officieel document? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Iedere opdracht wordt door een of meer van onze beëdigde vertalers uitgevoerd.

Een beëdigd vertaler heeft een eed of belofte afgelegd bij een van de Nederlandse rechtbanken en is voor een of meer talencombinaties ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Dit register wordt beheerd door Bureau Wbtv, dat valt onder de Raad voor Rechtsbijstand. Alleen vertalers die in dit register zijn ingeschreven, mogen zich beëdigd vertaler noemen en beëdigde vertalingen maken.
 
Om in aanmerking te komen voor beëdiging moet een vertaler voldoen aan allerlei wettelijke eisen. Zo moet de vertaler beschikken over een diploma van een erkende vertaalopleiding (hbo of universitair) en een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Na de beëdiging kan de vertaler worden ingeschreven in het Rbtv. Deze inschrijving is vijf jaar geldig en kan alleen worden verlengd als de beëdigde vertaler zijn of haar kennis aantoonbaar op peil houdt door middel van permanente educatie en opnieuw een verklaring omtrent het gedrag overlegt.
 

Beëdigd vertaler, juridisch vertaalbureau Den Haag

Schakel een beëdigd vertaler van All-Round in en profiteer van onze kennis en ervaring.

Professionele beëdigde vertalingen

Extra service: legalisatie van een beëdigde vertaling


Soms moet een beëdigde vertaling ook gelegaliseerd worden. Dat kan op twee manieren: door middel van een gewone legalisatie of een apostille. Zowel een gewone legalisatie als een apostille wordt door de rechtbank geplaatst.

Hebt u een gelegaliseerde beëdigde vertaling nodig? Wij regelen dat graag voor u.
Tegelijk met de handtekening van onze beëdigd vertaler kunnen wij ook andere handtekeningen, zoals de handtekening van de notaris, ambtenaar of de Kamer van Koophandel, laten legaliseren.
 
Wij hebben korte lijnen met de rechtbank. U bespaart tijd en moeite wanneer u deze legalisatieprocedure aan ons overlaat.

meer informatie over legalisatie en apostille

Beëdigde vertalingen voor officiële instanties

Overheidsinstanties en bijvoorbeeld notarissen stellen vaak als eis dat voor een bepaalde handeling een beëdigde vertaling van een akte of ander juridisch document wordt overgelegd. Zij willen de zekerheid dat de vertaling gemaakt is door een erkend vertaler, dat wil zeggen een beëdigd vertaler.

Een beëdigde vertaling is dus nodig als de vertaling voor officiële doeleinden gebruikt wordt.
 
Als een bv bijvoorbeeld een vestiging in een ander land wil openen, zullen de instanties in dat land vragen om een beëdigde vertaling van de statuten of de oprichtingsakte van die bv. Ook is meestal een beëdigde vertaling nodig van een KvK-uittreksel.

Met zo’n beëdigde vertaling kan de bv bewijzen dat zij bestaat, wie de bestuurders zijn en hoe zij georganiseerd is.
 

Of neem de afwikkeling van een nalatenschap. Soms had een overledene bezittingen in het buitenland, zoals een bankrekening of een vakantiehuisje. Als de erfgenamen het geld van die bankrekening willen overmaken of dat vakantiehuisje willen verkopen, dan moeten ze eerst bewijzen dat ze dat mogen doen.

De instanties in dat land zullen dan vragen om een beëdigde vertaling van de verklaring van erfrecht, de verklaring van executele, de overlijdensakte en/of het testament. Ook voor bijvoorbeeld het sluiten van een huwelijk of het aanvragen van subsidie kunnen beëdigde vertalingen nodig zijn.
 
Kortom: u hebt een beëdigde vertaling nodig van een notariële akte, een gerechtelijke uitspraak, huwelijkse voorwaarden, een koopakte of een ander officieel document als deze gebruikt wordt als bewijsstuk bij een officiële instantie of notaris.

Wel of geen beëdigde vertaling?

Wanneer hebt u een beëdigde vertaling nodig en wanneer niet?

Wel een beëdigde vertaling nodig:


Als u bij een buitenlandse instantie een Nederlands document moet deponeren om een bepaald rechtsgevolg te bereiken, dan eist zo’n instantie meestal een beëdigde vertaling van dat Nederlandse document. Niet alleen omdat men de inhoud daarvan anders niet kan beoordelen maar omdat een beëdigde vertaling zelf ook een rechtsgeldig document is.

Enkele voorbeelden:

  • Als uw onderneming zich in een ander land vestigt, zullen de instanties daar een beëdigde vertaling van de statuten, de oprichtingsakte en een KvK-uittreksel willen ontvangen.
  • Als u verwikkeld raakt in een rechtszaak en documenten in een vreemde taal aan de rechtbank overlegt, dan is een beëdigde vertaling van die documenten nodig.
  • Als u in het buitenland moet aantonen dat u bevoegd bent om over een nalatenschap te beschikken, dan zult u een beëdigde vertaling nodig hebben van de verklaring van erfrecht, het testament en/of de overlijdensakte.
     

Geen beëdigde vertaling nodig:


Als u de vertaling nodig hebt voor uw dagelijkse werkzaamheden of bedrijfsvoering dan is een beëdigde vertaling meestal niet nodig. Als vuistregel kunt u aanhouden dat een beëdigde vertaling niet nodig is als het gaat om de vertaling van een ‘gebruiksdocument’. Bijvoorbeeld een Engelse vertaling van een overeenkomst, van het concept van een notariële akte of van uw algemene voorwaarden.
 
Van algemene voorwaarden hoeft normaal gesproken geen beëdigde vertaling te worden gemaakt, ook niet als u deze bij de rechtbank of de KvK deponeert. Als u de vertaling van uw algemene voorwaarden bij de rechtbank of de KvK deponeert, dan doet de rechtbank of de KvK daar inhoudelijk niets mee. De vertaling is immers niet voor de instantie zelf bestemd. U deponeert de vertaling alleen maar om later te kunnen bewijzen welke voorwaarden op welk moment van kracht waren. Een beëdigde vertaling voegt in zo’n geval niets toe.
 
Twijfelt u of u een beëdigde vertaling nodig hebt, dan adviseren wij u dit na te vragen bij de instantie waarvoor de vertaling bestemd is.
 

Wet beëdigde tolken en vertalers en Bureau Wbtv

Een beëdigde vertaling mag alleen door een beëdigd vertaler gemaakt worden. Aan welke eisen moet een beëdigd vertaler voldoen?

Gedurende meer dan 130 jaar was de Wet van 6 mei 1878, houdende bepalingen omtrent de beëedigde vertalers (de Wet beëdigde vertalers) de enige wettelijke regeling die op beëdigde vertalers van toepassing was. In die wet stond eigenlijk niet veel meer dan dat een beëdigd vertaler aan bepaalde opleidingseisen moest voldoen en “dat hij zijne pligten als vertaler met naauwgezetheid zal vervullen”. Een beëdigd vertaler bleef na zijn beëdiging levenslang bevoegd om beëdigde vertalingen te maken.

Dat veranderde in 2009, toen de oude wet vervangen werd door de nieuwe Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). De Wbtv is veel uitgebreider dan de wet uit 1878 en stelt hogere eisen aan beëdigde vertalers. Een beëdigd vertaler moet ingeschreven worden in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), dat ook in 2009 ingesteld is. Alleen een beëdigd vertaler die in dit register staat ingeschreven, mag een beëdigde vertaling maken.
 

De inschrijving in het register geldt telkens voor een periode van vijf jaar. In die periode moet de vertaler zijn competenties onderhouden en zijn vakbekwaamheid verder ontwikkelen door middel van permanente educatie (PE). De behaalde PE-punten worden bij Bureau Wbtv geregistreerd. Om de inschrijving in het Rbtv na vijf jaar te verlengen, moet de beëdigd vertaler ook telkens een actuele verklaring omtrent het gedrag overleggen. Alleen wanneer aan deze eisen voldaan is, wordt de inschrijving verlengd en mag de vertaler opnieuw vijf jaar lang beëdigde vertalingen maken.

Het Register beëdigde tolken en vertalers wordt beheerd door Bureau Wbtv, een onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand. Bureau Wbtv is door de minister van Justitie en Veiligheid belast met de uitvoering van de Wet beëdigde tolken en vertalers. Bureau Wbtv heeft een breed takenpakket en houdt zich naast het bijhouden van het Rbtv onder andere bezig met het ontwikkelen van beleid rond uitvoeringsaspecten van de Wbtv, het aanwijzen van erkende PE-aanbieders en het geven van voorlichting. Bij de uitvoering van zijn taken wordt Bureau Wbtv ondersteund door diverse onafhankelijke adviescommissies.

Betaalbare beëdigde vertalingen

Juridisch Vertaalbureau Den Haag

Vrijblijvende offerte voor een beëdigde vertaling