Gaat u ondernemen of projecten uitvoeren in het buitenland?

Wij maken een beëdigde vertaling van uw oprichtingsakte die aan alle eisen voldoet

Vraag direct een offerte aan

Oprichtingsakte vertalen


Wilt u uw vennootschap, stichting, vereniging of coöperatie in een ander land laten inschrijven, bijvoorbeeld omdat u daar een vestiging opent of een project uitvoert?
Dan hebt u een beëdigde vertaling van de oprichtingsakte nodig.
 
Wij zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in de vertaling van oprichtingsakten van alle soorten rechtspersonen. Neem direct contact met ons op. Onze beëdigde vertalers staan voor u klaar.

 

Waarom een beëdigde vertaling van uw oprichtingsakte?

Voor de oprichting van een rechtspersoon is een notariële akte van oprichting nodig. De belangrijkste rechtspersonen in Nederland zijn de bv, nv, stichting, vereniging en coöperatie.
 
In de oprichtingsakte worden de statuten vastgelegd. De statuten zijn de grondregels van de rechtspersoon en vermelden onder andere de naam, de vestigingsplaats (zetel) en het doel van de rechtspersoon. Daarnaast bevatten de statuten allerlei bepalingen over de rechten, plichten en bevoegdheden van de verschillende organen. De statuten moeten gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer een bv, nv, stichting, vereniging of coöperatie activiteiten ontplooit in een ander land of een subsidie aanvraagt bij een internationale instelling, dan moet meestal een beëdigde vertaling van de oprichtingsakte overgelegd worden. Daarmee kan bewezen worden dat de rechtspersoon rechtsgeldig is opgericht en hoe de bevoegdheden binnen de organisatie geregeld zijn.
 
Wij hebben een enorme ervaring in het vertalen van oprichtingsakten en helpen u graag om aan alle eisen te voldoen. Wij zijn dan ook het aanspreekpunt voor de vertaling van uw oprichtingsakte: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans zijn onze talen.

Professionele beëdigde vertalingen

Oprichtingsakte bv, nv en stichting

Oprichtingsakte bv en nv vertalen


Een besloten vennootschap (bv) en een naamloze vennootschap (nv) zijn vennootschappen waarvan het kapitaal verdeeld is in aandelen. De aandelen worden uitgegeven aan degenen die geld of goederen inbrengen. De aandeelhouders zijn samen de eigenaren van de vennootschap. De verschillen tussen een bv en een nv hebben voornamelijk te maken met de manier waarop aandelen kunnen worden overgedragen.
 
Zowel een bv als een nv wordt opgericht bij de notaris, die daarvoor een oprichtingsakte opstelt. In de oprichtingsakte worden de statuten vastgelegd. De statuten vermelden onder andere de naam en het doel van de vennootschap, de waarde van de aandelen, de regels voor de overdracht van aandelen, hoe de bestuurders benoemd en ontslagen worden en de taken en bevoegdheden van de diverse organen.
 
Wanneer een bv of een nv in een ander land een vestiging opent of een samenwerkingsverband aangaat, moet de vennootschap daar ingeschreven worden bij de daarvoor bevoegde instantie. Die instantie zal altijd om een beëdigde vertaling van de oprichtingsakte vragen.
 
Wij hebben een enorme ervaring in het vertalen van oprichtingsakten van besloten en naamloze vennootschappen en zetten onze expertise graag voor u in. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan.

Oprichtingsakte stichting vertalen


Een stichting mag als rechtspersoon overeenkomsten aangaan, vermogen bezitten, schulden hebben en donaties, legaten en subsidies ontvangen. De meeste stichtingen hebben een ideëel of maatschappelijk doel, zoals ontwikkelingssamenwerking, natuurbehoud of het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.
 
Een stichting wordt bij de notaris opgericht door middel van een oprichtingsakte, waarin de statuten van de stichting worden opgenomen. In de statuten wordt de interne organisatie van de stichting geregeld. Een stichting heeft een bestuur maar geen leden. Daarnaast kan de stichting nog andere organen hebben, zoals een raad van advies en een raad van toezicht. Een stichting moet ingeschreven worden in het Handelsregister.
 
Veel stichtingen zijn actief over de grens. Ze werken samen met buitenlandse organisaties of werken voor de verwezenlijking van hun doel in een ander land. Om in een ander land te kunnen opereren, moet een stichting meestal ingeschreven worden bij de instanties in het betreffende land. Dat kan alleen met een beëdigde vertaling van de oprichtingsakte. Als notarieel vertaalbureau zijn wij hiervoor het juiste aanspreekpunt. Zorg ervoor dat uw stichting direct aan de slag kan en laat ons de beëdigde vertaling van uw oprichtingsakte verzorgen.

 

Oprichtingsakte vereniging en coöperatie

Oprichtingsakte vereniging vertalen


Een vereniging is een organisatie die bestaat uit leden met een gemeenschappelijk doel. Een vereniging kan opgericht worden bij de notaris, maar ook op een informele manier, op basis van een onderhandse akte of mondelinge afspraak. Alleen een vereniging die met een notariële oprichtingsakte is opgericht, is volledig rechtsbevoegd.
 
In de oprichtingsakte van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid worden de statuten van de vereniging vastgelegd. De statuten bevatten de belangrijkste regels over de gang van zaken binnen de vereniging. Aanvullende bepalingen worden opgenomen in een huishoudelijk reglement.
 
Veel verenigingen zijn internationaal actief. Ook zijn er veel verenigingen die leden uit diverse landen hebben. In die gevallen is vaak een al dan niet beëdigde vertaling van de oprichtingsakte nodig, zodat de leden de statuten kunnen lezen en de vereniging in andere landen kan worden geregistreerd.

Wij zijn u hierbij graag van dienst. Profiteer van onze enorme ervaring in het vertalen van oprichtingsakten van verenigingen.

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

 

Oprichtingsakte coöperatie vertalen


Een coöperatie is een bijzonder soort vereniging (de officiële naam is coöperatieve vereniging). Een coöperatie voorziet in de stoffelijke behoeften van haar leden en streeft naar het behalen van economisch voordeel voor de leden. De leden van een coöperatie kunnen gezamenlijk bijvoorbeeld voordeliger inkopen of producten verwerken. Coöperaties komen veel voor in de agrarische sector (FrieslandCampina is de grootste zuivelcoöperatie ter wereld), maar ook sommige supermarkten hebben deze vorm (denk aan de Coop) en ook zzp’ers werken vaak samen binnen een coöperatie.
 
Een coöperatie is een rechtspersoon. Voor het oprichten van een coöperatie is dus een notariële oprichtingsakte nodig. In deze oprichtingsakte zijn de statuten opgenomen, waarin onder andere wordt vastgelegd wie er lid mag worden, welke categorieën leden er zijn, welke contributie betaald moet worden, hoe de winst verdeeld wordt, wat de rechten en plichten van de leden zijn en hoe het bestuur geregeld is.
 
Als een coöperatie internationaal actief is, of als de oprichters uit verschillende landen komen, kan een vertaling van de oprichtingsakte nodig of nuttig zijn. Wij maken die graag voor u. Wij zijn gespecialiseerd in het vertalen van oprichtingsakten en statuten en hebben al veel coöperaties bijgestaan met professionele vertalingen.

Wij vertalen uw oprichtingsakte snel en voordelig

Notarieel Vertaalbureau All-Round in Den Haag

Offerte voor de beëdigde vertaling van uw oprichtingsakte