Privacy- en cookieverklaring Vertaalbureau All-Round

In deze privacy- en cookieverklaring hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 • wij, ons, onze, Vertaalbureau All-Round: Vertaalbureau All-Round®, President Kennedylaan 19, 2517 JK Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27154851;
 • cookie: een klein bestand dat via onze website op je computer wordt geplaatst en informatie over je bezoek aan onze website registreert;
 • AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Daarnaast zijn de in de AVG opgenomen definities van toepassing.
 
1. Toelichting op deze privacy- en cookieverklaring
Het doel van de AVG is het beschermen van persoonsgegevens en het stellen van grenzen aan de verwerking daarvan. Wij mogen de gegevens die je aan ons verstrekt dan ook niet zonder meer verwerken. Op grond van de AVG zijn wij verplicht betrokkenen, zoals onze opdrachtgevers en potentiële opdrachtgevers, op de hoogte te stellen van de manier waarop en het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken en hen te melden wie die gegevens kunnen inzien. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en wat het doel is van het gebruik daarvan. Ook leggen wij uit welke cookies wij gebruiken.
 
2. De persoonsgegevens die wij verwerken en het doel van de verwerking
Wij verwerken je persoonsgegevens door je naam en adres en eventueel je telefoonnummer en e-mailadres te registreren als je opdrachtgever wordt of bent van Vertaalbureau All-Round, via het offerteformulier op onze website een offerte aanvraagt of op een andere manier contact met ons opneemt. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • jou een offerte of andere informatie toe te zenden als je daarom verzoekt;
 • de opdrachten die jij ons geeft financieel en administratief af te handelen;
 • onze diensten te verlenen;
 • jou, als opdrachtgever of geïnteresseerde, te bereiken als dat nodig is.

Daarnaast hebben wij uiteraard toegang tot persoonsgegevens die eventueel voorkomen in de documenten die wij voor jou vertalen. Deze persoonsgegevens worden niet door ons gebruikt, maar uitsluitend verwerkt (vertaald en als onderdeel van de brontekst en de vertaling opgeslagen) om onze diensten te kunnen leveren.

Offerteaanvragen die wij via onze website ontvangen (ingevulde gegevens en meegezonden bestanden) worden automatisch opgeslagen in een database, waaruit ze maximaal één maand nadat de offerteaanvraag is verwerkt, verwijderd worden.

3. Cookies
Wij maken op onze website gebruik van de volgende cookies:
 
- Cookie van de eigen website
Dit is een sessiecookie zonder herleidbare persoonsgegevens waarin de taalkeuze van de bezoeker wordt opgeslagen zodat deze de website in de gewenste taal te zien krijgt. Deze cookie verloopt bij het einde van de sessie.
 
- Cookies van Feedback Company
Wij maken gebruik van de diensten van Feedback Company om opdrachtgevers de mogelijkheid te bieden ons te beoordelen. Via de widgets van Feedback Company op onze website worden sessiecookies zonder herleidbare persoonsgegevens geplaatst, die aan het einde van de sessie verlopen.
 
4. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten onze organisatie, tenzij:

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een opdracht die jij ons hebt gegeven (bijvoorbeeld door het inschakelen van een gespecialiseerde externe vertaler); of
 • dat verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift; of
 • jij daarvoor toestemming hebt gegeven.
   

5. Plichten, beveiliging, geheimhouding, bewaartermijn

 1. Wij verwerken je persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt onder meer in dat je persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze privacy- en cookieverklaring.
 2. Je persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden ingezien door onze medewerkers, tenzij in deze privacy- en cookieverklaring anders is bepaald. Je persoonsgegevens worden door ons beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 3. Onze medewerkers en ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 4. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om het door ons gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.
 5. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Daarnaast worden vertalingen bewaard zodat opdrachtgevers op een later tijdstip nog een kopie kunnen opvragen. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar na de laatste aankoop, opdracht of factuur. Mocht de wet een andere bewaartermijn voorschrijven, dan houden wij ons aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn. Na afloop van die termijn worden persoonsgegevens uit vertaalde documenten en vertalingen verwijderd. De documenten en vertalingen zelf blijven daarna voor referentiedoeleinden in geanonimiseerde vorm bewaard.

6. Jouw rechten als betrokkene
Als betrokkene (zoals gedefinieerd in de AVG) heb je onder meer de volgende rechten:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • recht van inzage: het recht om inzage te verkrijgen in je verwerkte persoonsgegevens en daarvan een kopie te ontvangen, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • recht op rectificatie en wissing van gegevens (‘vergetelheid’): het recht op correctie, aanvulling of wissing van je persoonsgegevens indien dat nodig mocht zijn. Aan een verzoek tot het (gedeeltelijk) wissen van je persoonsgegevens kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van die gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en die gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • recht van bezwaar: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je persoonsgegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je ons dit melden door een e-mail te zenden naar info@juridischvertaalbureau.nl. Als je verzoek wordt afgewezen, dan leggen wij uit waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van je verzoek bericht van ons.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen. Wij proberen er dan samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een (andere) opmerking, vraag of suggestie? Ook daarvoor kun je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zullen wij ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op onze websites.


Privacy- en cookieverklaring Vertaalbureau All-Round, juli 2023